Altavista                

http://www.altavista.com

.

این موتور از بزرگترین موتور های کاوش در اینترنت می باشد که پایگاه اطلاعاتی آن بسیار حجیم بوده و بطور فزاینده افزایش می یابد. پوشش ودامنه وسیع فرمانهای جستجوی قوی آن توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است در این موتور کاوش انواع امکانات جستجو از جمله جستجوی کلید واژه ای ، عبارتی ،همجواری ، استفاده از عملگرهای بولین در جستجوی پیشرفته ،استفاده از علائم (+،-)در جسجوی ساده  پرانتز برای گروه بندی عبارت جستجو استفاده از کوتاه سازی واژه ها و امکان جستجوی چند زبان وجود دارد  این موتور همچنان از امکانات محدود نمودن جستجو به زبان ،تاریخ ، دامنه مکانی وزمانی ، ناحیه × کشور ، ویا ادرس اینتر نتی برخوردار است . نتایج جستجو به صورتهای مختلف فشرده ، مفصل و استاندارد نمایش داده می شود . امکان اصلاح کاوش وتغییر کلید واژه یا عبارت جسجو در صفحه نتایج وجود دارد . نتایج بر اساس میزان مرتبط بودن منابع بازیابی شده رتبه بندی می شوند

 

Excite

http://www.excite.com

یکی از متداول ترین خدمات جستجوی روی وب است که نمایه بسیار عظیمی را ارائه میدهد وبه موضوعات خارج از وب نیز میپردازد . فناوری جستجوی Excite    دویست وپنجاه۲۵۰ میلیونرا در نمایه جستجوی آن تجزیه وتحلیل می کند تا مرتبط ترین صفحات وب را بازیابی نماید . دارای راهنما یا جستجوی موضوعی بوده واز طریق مشارکت و همکاری با   لوکس مارت بیش از ۵/۱میلیون سایت وصد هزار مقوله منظم را در راهنمای سایت خود ارائه میدهد . از انواع جستجوها از جمله جستجوی اخبار ومنابع دیداری و شنیداری برخوردار است . امکانت مختلف جستجو کلید وازه ای ،عبارتی وپشرفته وهمچنین امکانات استفاده از عملگرهای بولین و جستجوی مفهومی را دارد به طور مرتب صفحات تکراری و پیوندهای مرده را حذف می نماید . وروزآمدترین نتایج را با خلاصه یا فقط عنوان ارائه میدهد . رتبه بندی بر اساس مرتبط ترین نتایج صورت میگیرد .

 google

http://www.google.com/

این موتور نمایه بسیار بزرگی از وب را ارائه نموده وبه ادعای خود یک بیلیون صفحه را در بر میگیرد . پایگاه اطلاعاتی آن جنبه کلی وعمومی داشته و رتبه بندی آن بر اساس متداول بودن می باشد این موتور یک ابزار جستجو برای مبتدیان بوده وجنبه جستجوی پایه دارد خدمات جستجوی خود را از طریق سایت خود وسایر سایتها ارائه میدهد انواع امکانات جستجو در آن : ساده ، عبارتی ، بولین ، اضافه کردن کلید واژه ها وحذف عبارت غیر لازم . الگوریتم رتبه بندی آن بر اساس یک رهیافت ریاضی می باشد که در آن پانصد میلیون صفحه و سه بیلیون اصطلاح را دستکاری می نماید و اهمیت یک صفحه را برای رتبه بندی با بررسی ساختار پیوند آن صفحه با دیگر صفحات مشخص میکند این موتور جستجو دارای راهنما بوده ونتایج جستجو را با آن کنترل میکند امکان اصلاح نتایج وجود ندارد بلکه برای این منظور صرفا میتوان تعداداصطلاحات مورد جستجو را اضا فه کرد.

hotbot

http://www.hotbot.com

به خاطر داشتن ویژگیهای جستجوی قوی توجه محققین را به خود جلب کرده است پایگاه اطلاعاتی آن حاوی راهنمایی با ۱۴رشته موضوعی است و مشتمل بر صفحات وب می باشد در فرایند نمایه سازی خود واژه های فاقد بار اطلاعاتی مانند حروف تعریف حرف ربط وحرف اضافه را حذف میکتد . انواع امکانات جستجو در آن عبارتند از ساده عبارتی جستجوی اشخاص وآدرسهای اینترنتی واستفاده از عملگرهای بولین . هر۶۰روز یک بار پایگاه اطلاعاتی خود را روزآمد مینماید نتایج جستو را بر اساس مرتبط بودن بودن با در خواست جستجو رتبه بندی نموده وهمراه با چکیده و فراپیوندها ارائهمی نمایند . همچنین امکان محمدود نمودن به زبان و تاریخ وجود دارد .

Infoseek

http://www.Infoseek.com

یک سایت درگاهی است که از ادغام موتور کاوش این فوسیک بوجود آمده است ودارای ویژیگیهای درگاهی مثل خصوصی سازی و پست الکترونیکی می باشد . حجم پایگاه اطلاعاتی آن خیلی بزرگ نیست اما در بسیاری از جستجوها از کیفیت ودقت بالایی برخوردار است . سهل الاستفاده است ودارای قابلیتهای جسجوی قبلی ونیز راهنمایی از سایتهای وب می باشد که توسط انسان تهیه شده است در نمایه خود می تواند به جستجوی صفحات وب تصاویر وفایلهای دیداری شنیداری گروههای خبری سایتهای انتخابی و راهنمای شرکتها بپردازد ازطریق go express searchمی توان ده موتور را همزمان جستجو کرد این روش با ترکیب نتایج از منابع متعدد نتایج جستجوی خیلی مرتبط را ارائه داده وبه یافتن سریع موضوع مورد نظر کمک میکند . در این موتور کاوش دو را برای جستجو وجود دارد :جستوی نمایه ، جستجو درراهنمای  سایتهای استفاده کننده که از سایتهایی با کیفیت بالا تشکیل شده است . توانایی جستجوی تمام متن را دارد و واژنمایه خود حذف می کند . امکانات جستجو در آن عبارتند از :کلید واژه ای ، عبارتی ، همجواری ، عملگر های بولین ، علائم + -، استفاده از حروف بزرگ و نیز امکان محدود کردن جستجو به فیلد عنوان وجود دارد . رتبه بندی و ارائه نتایج بعلت الگوریتم جستجوی ESPهمیشه کیفی بوده همراه یا بدون خلاصه می باشد از امکان جستجوی فرعی و اصلاح جستجونیز برخوردار است

 

Lycos

http://www.lycos.com

 چون بیش از ۹۵٪منابع وب را نمایه کرده است از بزرگترین موتور های کاوش در وب می باشد ولی یک صفحه وب را بطور تمام متن نمایه نمی کند بلکه تنها عنوان و بخشی از مدرک را استخراج میکند روزانه ۵۰هزار مدرک در نمایه این موتور حذف اضافه وروزآمد می شود .از مستند سازی پیوسته استفاده میکند از منطق بولین حمایت میکند لیکن لازم به تایپ عملگرهای بولین نیست  وتنها کافی است که گزینه And match all terms)را انتخاب کرد خصوصیت دیگر آن این است که سئوالات جستجو را در ۵ سطح مختلف با مدارک موجود در وب تطبیق میدهد . امکانات جستجودر آن عبارتند از جستجوی عبارتی و جستجوی پیشرفته برای اصلاح نتایج کاوش امکان تایید بر حوزه های موضوعی خاص مثل فایهای صدا FTP،گروههای خبری وتصاویر دیجیتال جستجوی پیشنهادی برای تعدیل جستجو از نظر خاص وعام بودن، استفاده از کوتاه سازی واژه ها بطور خودکار امکان برقراری ارتباط با متداولترین سایتها برای تامین سریع و موثر نیاز کاوشگران و استفاده از فنآوری  search guard برای ایجاد محیط امن جستجو نتایج جستجو در فرمتهای خلاصه استاندارد و مفصل نمایش داده می شود در فرمتهای مفصل چکیده های طولانی ارائه میدهد که شامل URL title یا عنوان توصیف کلید واژه ها تاریخ وسایر اطلاعات مرتبط می باشد . نتایج جستجو در سه بخش ارائه می شود بخش Web site  ،shopping ،مقلات خبری . در دو بخش نیز امکان استفاده از پیوندها برای جستجوی عمیق تر وجود دارد .

 

Northernligh

 

http://www.Northernligh.com

 

از جمله بزرگترین موتورهای کاوش است که توجه جمع کثیری از محققین را به خود جلب نموده است . پایگاه اطلاعاتی حجیمی دارد که مشتمل بر ۷۱۰۰مجله تمام متن کتاب سیمهای خبری و منابع مرجع می باشد که در سایر موتور های کاوش قابل دسترسی نیست . در حال حاضر شامل بیست وپنج میلیون مدرک تمام متن در مجموعه تخصصی خود می باشد وتقریبا ۲۵۰منبع منحصر به فرد ماهانه به آن اضافه می شود که اکثر آنها مربوط به مقالات از ژانویه ۱۹۹۵به بعد می باشد . امکانات جستجو در این موتور کاوش عبارتند از جستجوی ساده عملگر بولین جستجوی مفهومی جستجوی هوشمندانه جستجوی پیشرفته براساس موضوع  مدرک تاریخ امکان محدود نمودن جستجو به فیلد موضوع وزبان امکان کوتاه سازی وازه ها و همچنین جستجوی فرعی و اصلاح کاوش وجود دارد . رتبه بندی نتایج به طور خودکار بر اساس توالی اصطلاحات جستجو از چب به راست و نیز بر اساس تاریخ انجام میگیرد و نتایج بر اساس موضوع عنوان منبع وزبان سازماندهی میگردد ودر قالب رده هایی مرتب می شوند که ممکن است در محدود نمودن آنها مفید واقع شود .

 

Webcrawler

 

http://www.Webcrawler.com

 

اولین موتور کاوش تمام متن جهت جستجوی اطلاعات در وب بود توسط شرکت American onlin تحویل گرفته شد واکنون یکی از دو شاخه Flagship شبکه Excite است . نسبت به سایر موتورهای کاوش مهم از کوچکترین نمایه روی وب برخوردار است . فقط عناوین ومقداری از محتوای وب را ذخیره میکند این امر باث تسریع در جستجو است اما بعضی مواقع نتایج مبهی را ارائه میکند به هر حال امروزه یکی از متداولترین خدمات جستجو روی اینتر نت محسوب می شود این موتور دارای راهنمایی است که شامل مجموعه ای از بهترین سایتها می باشد انتخاب این سایتها بع علت عمق محتوایی سازماندهی خوب و روزآمد بودن آنها بوده وبر اساس عنوان مرتب شده اند انواع امکانات جستجودر این موتور عبارتند از : عبارتی  همجواری استفاده از عملگرهای بولین وعلائم + - برای اضافه یا حذف موارد لازم وغیر لازم امکان جسجوی عنوان ومحتوای مدرک ونیز امکان محدود نمودن جستجو به عنوان وسایت خاصی وجود دارد نتایج جستجو بر اساس میزان مرتبط بودن مدارک بازیابی شده با درخواست جستجو همراه یه بدون خلاصه نمایش داده می شود

 

نقل از :فصل نامه کتابداری واطلاع رسانی شماره ۲ تابستان ۱۳۸۱

 

+ نوشته شده توسط حسین نریمانی در شنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 10:59 |